Bursa Kızılay Kız Öğrenci Yurdu - Yurdumuz
Tarih Aral?k 1977...
Karacabey Lisesi K?z Basketbol Tak?m? olarak, Marmara Bölgesi Liseleraras? Basketbol Turnuvas? için Edirne'deyiz.
Edirne'ye vard???m?zda turnuva boyunca kalaca??m?z mekân olarak bir k?z ö?renci yurduna yerle?tirilece?imizi ö?reniyoruz. Önce heyecanlan?yoruz.
Hepimiz ailelerimizle ya??yoruz ve daha önce hiçbirimiz bir yurtta kalmam???z. Filmlerde gördü?ümüz kadar?yla biliyoruz yurtlar? ve bir yurtta ya?aman?n nas?l bir ?ey oldu?unu merak ediyoruz. Yurda gelince büyük bir bahçe içindeki beton binalar? görüyoruz. Binaya giriyoruz. Her biri salon büyüklü?ündeki yüksek tavanl? odalar, her odada s?ra s?ra ranzalar, zemin desen ta?, yemekhane desen uzak, üstelik tabaklar porselen de?il, masalar desen örtüsüz, yurdun tamam? yeterince s?cak de?il, hatta yerlerde ne bir hal?, ne de odalarda bir divan olmamas?ndan olsa gerek, buz gibi... Hayallerimiz sars?l?yor biraz.
80 öncesi dönemlerde oldu?umuz için sokaklarda yürüyü?ler de var üstelik. Geceleri sloganlar atarak yurdun etraf?nda da dönmeye ba?l?yor yürüyü?çüler. Korkuyoruz... Yurt görevlisinden yard?m istiyoruz. Önlem olarak bizi üst kat odalara yerle?tiriyorlar sadece.
Tak?m arkada?lar?m?zdan ba?ka kimsemiz yok o anlarda, çünkü bizi Edirne'ye getiren ö?retmenlerimiz erkek olduklar? için bizimle birlikte de?il de ö?retmenevinde kal?yorlar. Turnuva bitip de evlerimize döndü?ümüzde yurtta kalmak üzerine kurdu?umuz pembe hayallerimiz gördü?ümüz gerçekler kar??s?nda yenilgiye u?ram?? halde sessiz sedas?z zihnimizin gerilerine bir yerlere çekiliyor...
****
O günlerin üzerinden geçen 40 y?l?n ard?ndan bugün yine bir yurttay?m.
Ba???ç?lar?n ba???lar?yla iki sene önce aç?lm?? olan üç katl?, 40 odal? ve 99 ö?renci kapasiteli K?z?lay Bursa ?ubesi Yüksek Ö?renim K?z Ö?renci Yurdu buras?.
Yurt müdiresi K?vanç Varol'un davetiyle gitti?im toplant?da, yurtta bar?nan k?z ö?rencilerle ve yurdun yap?m?na katk? sa?layan ba???ç?larla birlikte yemekhanede kahvalt? e?li?inde sohbetler ettik. Bir yurdun so?uklu?undan uzak, temiz, ayd?nl?k ve ??k bir salon olmas?yd? göze ilk çarpan. Benim an?lar?mdaki yemekhane ile uzaktan yak?ndan alakas? yoktu k?sacas?.
Kahvalt? esnas?nda ö?renciler ve ba???ç?lar kendilerini tan?tt?lar kar??l?kl?.
Ba???ç?lar?n hepsi gönüllü, yürekli ve e?itime, en çok da k?z çocuklar?n?n e?itimine sevdal? kad?nlard?. Çünkü onlar biliyorlar ki "Kad?n gülerse, toplum güler"...
Bu amaçla canla ba?la çal??arak, kermesler düzenleyerek, K?z?lay'? anlat?p ba???ç?lar bularak, adeta ilmek ilmek dokuyarak var etmi?ler bu yurdu.
Çay barda??ndan çay süzgecine, havlusundan sabununa, tuvalet ka??d?ndan tuvalet aynas?na, perdesinden çar?af?na ve yast?k k?l?f?na, internetinden spor salonuna, okunacak kitab?ndan okuma salonuna kadar her ihtiyaç gözetilmi? yurtta.
Ye?im Tekstil 400 adet nevresim tak?m? ba???lam?? kuruma mesela. Odalardaki buzdolaplar? ve yemek salonundaki sandalyeler Füruzan Altu? taraf?ndan temin edilmi?. Yurdun yap?m?nda K?z?lay'a en büyük destek Feyha Duraner'den gelmi?.
Toplant?n?n bitiminde yurdu ?öyle bir gezdik ve içinde ranzal? yata?? olmayan, geni?, ferah, sakin, huzurlu, s?cak, modern, ihtiyaca hitap edebilecek donan?mda oldu?unu gördük. Yurdun ?ehrin tam ortas?nda, yani Alt?parmak'ta, yani toplu ta??ma araçlar?na iki adam mesafede olmas?, üstelik Muradiye gibi Bursa'n?n tarih kokan bir semtinin yamac?na yaslanm?? olmas? da yurtta bar?nan ö?renciler için ayr? bir avantajd?.
Bar?nmak yeterli mi?
Ö?rencilere fiziki ihtiyaçlar?n sa?lanmas?n?n haricinde çe?itli e?itimler de verebilmek için Halk E?itim Merkezi'ne gitmi? K?vanç Han?m ve olumlu cevaplar alarak kurslar düzenlemi? yurtta. ?stenen verim ?imdilik al?nmad?ysa da K?vanç Han?m'?n e?itim bilinci ve deneyimleri ile ö?rencilere de?er kat?p, fark?ndal?k yaratmak ad?na geli?tirdi?i projeleriyle ö?rencilerin pe?ini b?rakmayaca?? gün gibi ortada.
Önemli bir ayr?nt?; ö?renciler ve yönetim ileti?imde günceli yakalam??. ?li?kiler teknoloji sayesinde daha yak?nla?m??.
Yurtta bar?nan k?zlar?n hepsi Türkiye'nin farkl? ?ehirlerinden gelmi?. Giresun'dan da ö?renci var yurtta, Sivas'tan da, Malatya'dan da. Hukuk fakültesinde okuyan da var aralar?nda, meslek yüksek okulunda okuyan da...
Kahvalt?n?n sonunda dersi olan ö?renciler bir bir okullar?na giderken, Uluda? Üniversitesi Hukuk Fakültesi ö?rencilerinden Didem Kaya ve ?evval Ceylan geliyor masam?za. ?kisi de p?r?l p?r?l gençler. Yurda konuklar gelecek diye özenle giyinmi? ve öyle inmi?ler salona. Kendilerinden büyüklerle bir arada bulunman?n kendilerine sa?layaca?? kazan?mlar?n fark?nda olarak dinliyorlar sohbeti. Ö?renmeye aç?klar.
Birkaç y?l sonras?n? hayal ediyorum onlara bakarken, okullar? bitmi? ve yurdun bir bölgesinde mesleklerini icra ederken görüyorum ikisini de. Gö?süm kabar?yor... "Bir gün de Gemlik'e bekleriz sizi" diyorlar, seve seve gidece?ime söz veriyorum...
Diploma yeterli mi?
Bar?nma ihtiyac?n?n kar??lanmas? ve ailelerin k?zlar?n? okutabilmek ad?na onlar?n bar?nma ihtiyaçlar?n? kar??lamas? gelece?e at?lan imzan?n 'olmazsa olmaz' bir taraf?.
Bu imzan?n di?er taraf?nda ise yurtta bar?nan k?zlar var.
Sadece okula gidip gelmekle kalmay?n derim ben onlara. Bursa'y? tan?y?n, insanlar? tan?y?n, tarihi koklay?n, çevrenizdeki imkânlardan, hele de sizin için bir ?eyler yapmaya çabalayan insanlardan sonuna kadar faydalan?n ve kendinize her anlamda yat?r?m yap?n.
Kat?laca??n?z etkinlikler ile entelektüel birikiminiz arts?n bir yandan, bir yandan da ba?ka bir dil daha koyun cebinize. Yurt yönetiminin projelerinden biri olan 'kendi alan?nda ba?ar?y? yakalam?? kad?nlarla sohbet' toplant?lar?n? kaç?rmay?n ve onlardan kendinize dersler ç?kart?n. Diploman?z kâ??t parças? olarak kalmas?n hayat?n?zda. Ona de?er kat?n.
Unutmay?n ki size kap?lar açmak bizim vazifemiz ise de, aç?lan kap?lardan içeriye girmek ve içeride kalmak sizin maharetiniz.
Hepinizin yolu ayd?nl?k ve aç?k olsun...
View the embedded image gallery online at:
http://bursakizilaykizyurdu.com/yurdumuz#sigFreeId03bf1a4899
 Fred Warner Jersey