Bursa Kızılay Kız Öğrenci Yurdu - Hakkımızda


Türk K?z?lay? Bursa ?ubesi
Yüksek Ö?renim K?z Ö?renci Yurdu Hakk?ndaTürk K?z?lay? Bursa ?ubesi,y?llar?n tecrübesi hizmet kalitesiyle ve olu?turdu?u güven anlay???yla Bursa’da 2015-2016 Ö?retim Y?l?nda Yüksek Ö?renim K?z Ö?renci Yurdunu faaliyete geçiriyor .
?ehir d???ndan ya da uzak mesafelerdeki ilçelerden gelerek üniversite e?itimi almak isteyen k?z ö?rencilerine ?efkatli ve güvenli bir bar?nma ortam? sa?layarak e?itimlerine katk? sa?lamay? amaçl?yor.
Bu nedenle Türk K?z?lay? Bursa ?ubesi “Bir tu?la, bir torba çimento da sizden olsun!’, ‘500 hay?rsever ar?yoruz, hay?rla an?lmaz elinizde’ ba?l?klar? alt?nda ba??? kampanyas? ba?latt?. Halk?ndan ald??? güçle halk?na yard?m elini uzatan K?z?lay’?n bu ulvi amac? Bursal? hay?rsever kurum ve kurulu?lar?n deste?i ile ba?ar?ya ula?m??t?r.

2 bin 800 metrekare kapal? kullan?m alan? ve bin metrekarelik bahçe olarak planlanan yurt 100 yatak kapasiteli planland?. Ö?rencilerin temel günlük ve sosyal ihtiyaçlar?n? kar??layacak ?ekilde mimarisi projelendirildi.

Amac?m?z, yüksekö?renim ö?rencilerinin tüm ihtiyaçlar?n? konfor ve güven standartlar? içinde kar??lamak, ailelerin çocuklar?yla ilgili bar?nma, güvenlik ve sa?l?k konular?nda ki endi?elerini yok edecek uygulamalar geli?tirmek, gençlerimizin bo? zamanlar?n? keyif alarak de?erlendirecekleri, sosyal alanlar & aktiviteler yaratmakt?r.

Yurdumuzun Özellikleri

Yurt Özellikleri:

 • ?ehir Merkezinde, Muradiye’de yer al?r.
 • 24 Saat Güvenlik Eleman?
 • Güvenli Geçi? Sistemi
 • Ortak Alanlarda Kamera Sistemi
 • Yang?n Güvenlik Sistemleri
 • Kesintisiz Enerji Sistemi Jeneratör
 • Su Kesintilerine Kar?? Hidroforlu Pompa Sistemi

Oda Özellikleri:

 • Odalar? 2 ve 3 ki?iliktir.
 • Bazal? yatak
 • Komidin
 • Çal??ma masas? ve sandalyesi
 • Dolap
 • Kitapl?k
 • Balkon
 • Özel Banyo ve Tuvalet
 • Buzdolab?
 • Yang?n Alg?lama Sistemleri
 • Oda + Kahvalt? + Ak?am Yeme?i

Di?er ?mkanlar:

 • 24 saat s?cak su
 • s?n?rs?z internet
 • Kütüphane
 • Bilgisayarl? Etüt Odas?
 • Fitness Salonu
 • Kafeterya


Uzun y?llar halk?m?za hizmet veren, kötü günlerde, zor durumda elini uzatan K?z?lay Bursa ?ubesi ,ayn? ?efkati ,aile ?efkati ile tamamlayarak ailesinden uzakta üniversite e?itimini yapan,ülkemizin onuru,umudu genç k?zlar?m?za huzurlu,güvenli,sa?l?kl? bir k?z yurdunda bar?nma imkan? sunmaktad?r.

Gelin Bursa’daki GÜCÜNÜZ VE A?LEN?Z biz olal?m.
TÜRK KIZILAYI Yard?md?r, Yard?mla?mad?r !
?evkattir
Sevgidir
Ailedir

 Cam Robinson Authentic Jersey